wtorek, 12 lutego 2019

Klauzula generalna - uprawnienie tylko organów podatkowych?

W Kwartalniku Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2019 opublikowany został artykuł dra Mikołaja Kondeja, w którym Autor podjął się przeprowadzenia analizy, czy - w szczególności - projektodawca przepisów dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (2016) dopuszczał możliwość jej stosowania przez samych podatników.

Dr Kondej interpretując przepisy generalnej klauzuli z 2016 r. wraz z uzasadnieniem doszedł do następujących wniosków:
 • klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z 2016 r. może być stosowana przez samych podatników poprzez wymiar podatków na podstawie fikcji czynności odpowiedniej lub fikcji niedokonania czynności;
 • interpretacja, w myśl której klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest tylko narzędziem organu podatkowego jest "contra legem".

Przeczytałem artykuł z dużym zainteresowaniem. Do niniejszej polemiki z Autorem pchnęły mnie dwie kwestie. Odczuwam pewien niedosyt, co do systemowej interpretacji art. 119j Op (2016). Ponadto dr Kondej pominął w swojej analizie istotne tezy z uzasadnienia do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Zalecenia Trybunału Konstytucyjnego

Tytułem małego wstępu chcę przypomnieć, że wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w 2016 r. (2.0) było już drugą próbą implementacji tego narzędzia w krajowym systemie prawnym. Poprzednia próba zakończyła się uchyleniem w 2004 r. klauzuli generalnej 1.0 zawartej w art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej (Op) przez Trybunał Konstytucyjny (TK). Klauzula zawarta w art. 24b § 1 Op była literalnie adresowana tylko do organów podatkowych i stanowiła funkcjonalne rozwinięcie innych przepisów kierowanych także tylko do tych organów, zawartych ówcześnie w art. 24a Op, a obecnie w art. 199a § 1-2 Op.
W wyroku z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, TK odniósł się do szeregu wad klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 1.0. Wady te zostały drobiazgowo wynotowane przez projektodawcę klauzuli 2.0 w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 13 maja 2016 r. TK nie dostrzegł jednak, aby wadą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 1.0 było to, że została ona skierowana wyłącznie do organów podatkowych oraz - ówcześnie - organów kontroli skarbowej. Co więcej, TK uznał klauzulę generalną 1.0 za normę materialnoprawną będącą podstawą wydania decyzji administracyjnej (por. III.1.9 przedmiotowego wyroku). Na marginesie, nie może to dziwić, bowiem także instytucja szacowania podstawy opodatkowania, uregulowana w art. 23 Op, ma charakter materialnoprawny (lub mieszany), posiada ona możliwość modyfikacji wysokości pierwotnie wykazanego zobowiązania podatkowego, a jej bezpośrednim adresatem jest wyłącznie organ podatkowy.
W tym miejscu należałoby uznać, że zawarte w komentowanym artykule wątpliwości, co do konstytucyjności przyznania jedynie organom podatkowym prawa do stosowania klauzuli generalnej, są przedwczesne i nie mają wyraźnego poparcia w istotnym dla zagadnienia ww. orzeczeniu TK. Sam fakt, że przepis o charakterze materialnoprawnym jest skierowany wyłącznie do organów podatkowych nie musi oznaczać naruszenia norm konstytucyjnych.


Zalecenia Komisji Europejskiej

Poszukując intencji ustawodawcy wprowadzającego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania warto sięgnąć do wspomnianych w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego.
W zaleceniach tych Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt ogólnych przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Wynika z nich, że intencją Komisji Europejskiej było skierowanie nowego narzędzia wyłącznie do organów podatkowych państw członkowskich, co sugeruje treść pkt 4.2, 4.4 oraz 4.7 tych zaleceń.
Ustawodawca pozostawał pod wpływem ww. zaleceń, np. w kwestii omawianego niżej art. 119d Op, co wyraźnie wynika z treści uzasadnienia.


Uprawnienia podmiotu trzeciego - art. 119j Op (2016)

Zgodnie z przepisem art. 119j § 1 Op (2016), jedynie "Podmiot inny niż strona postępowania zakończonego decyzją wydaną w sprawie, o której mowa w art. 119g § 1, uczestniczący w czynności, której skutki podatkowe określono w tej decyzji, może skorygować swoją deklarację, uwzględniając treść decyzji, a także wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku".
W moim rozumieniu treść tego artykułu nie jest czymś, co do czego kierunku "można mieć wątpliwości", lecz stanowi on funkcjonalne i materialne uzupełnienie całości zamysłu ustawodawcy, który stosowanie klauzuli generalnej powierzył - moim zdaniem - jedynie organowi podatkowemu. W szczególności, nie jest uprawnione swoiste odrywanie, jak czyni to Autor, kwestii podmiotu trzeciego od samej instytucji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, gdyż podmiot trzeci "nie powstaje" bez samej generalnej klauzuli stosowanej u podmiotu unikającego opodatkowania.
Interpretacja, w myśl której podmiot trzeci posiadałby uprawnienia określone w art. 119j Op (2016) w zależności od tego, czy podmiot unikający opodatkowania był stroną właściwego postępowania podatkowego, czy też nie i - jak sugeruje Autor - sam wymierzył sobie skutek zastosowania klauzuli generalnej jest nie do przyjęcia z punktu widzenia ustawodawcy, o którym wszyscy marzymy.
Trudno też nie dostrzec pewnej niekonsekwencji w rozumowaniu Autora. Z jednej bowiem strony dr Kondej wysuwa zarzuty dot. równości wobec prawa argumentując zasadność stosowania klauzuli generalnej przez samych podatników, z drugiej jednak strony - interpretując art. 119j Op (2016) - pomija w tym samym aspekcie sytuację prawną podmiotu trzeciego uczestniczącego w czynności prowadzącej do unikania opodatkowania, co do której podatnik sam wymierzył skutki zastosowania klauzuli generalnej. 
Można dodać, że przyjęta przez Autora interpretacja możliwości zastosowania klauzuli generalnej przez samego podatnika "sama w sobie" prowadzi do stwierdzenia, że art. 119j Op (2016) może być uznany za niezgodny z Konstytucją RP, w zakresie w jakim pomija uprawnienia podmiotu trzeciego uczestniczącego w czynności prowadzącej do unikania opodatkowania, wobec której podmiot unikający opodatkowania sam zastosował wymiar podatku na podstawie zasad określonych w art. 119a § 2-5 Op.  Pozostawiam na marginesie to, czy metoda interpretowania danych przepisów prawa w ten sposób, że inne przepisy prawa stają się wątpliwe z punktu widzenia Konstytucji RP jest rzeczywiście najbardziej właściwa.Art. 119d Op (2016) - przepis materialny skierowany do organu podatkowego

Zwracam też uwagę na treść art. 119d Op (2016), który odnosi się do celów ekonomicznych i gospodarczych "wskazanych przez podatnika". Przepis ten stanowi uzupełnienie definicji legalnej celu ("przede wszystkim w celu") z art. 119a § 1 Op, bez którego nie można poprawnie zinterpretować tej przesłanki, a tym samym głównej hipotezy klauzuli generalnej. Skoro zatem przepis art. 119d Op (2016) odnosi się do celów wskazanych przez podatnika, to komu podatnik, stosujący klauzulę generalną samodzielnie, miałby je wskazywać? Już treść tego przepisu uzasadnia stwierdzenie, że podatnik nie może być - zdaniem ustawodawcy - samodzielny w procesie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Próba odczytania intencji ustawodawcy z uzasadnienia

W uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej klauzulę generalną z 2016 r. (druk sejmowy nr 367) nie ma wyraźnych zdań wskazujących, że podatnik sam może zastosować klauzulę. Moim zdaniem, takich fragmentów nie wskazuje także Autor artykułu. W uzasadnieniu znajdują się natomiast zdania wskazujące na zupełnie inny zamysł ustawodawcy, które nie zostały poddane rozważaniom w artykule. I tak:
 1. "Zastosowanie klauzuli polegać będzie na pozbawieniu podatnika takiej korzyści w drodze wydania decyzji podatkowej odpowiedniej do tego, którą z postaci korzyści zamierzał osiągnąć podatnik."
  zatem: zastosowanie klauzuli nie będzie a contrario polegać na jej samowymierzeniu przez podatnika
 2. "W zdecydowanej większości krajów, których systemy prawne mają klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania sprawy zastosowania klauzuli są rozstrzygane jedynie decyzjami administracji podatkowej, które to decyzje podlegają następnie zaskarżeniu do sądu."
  podkreślenie własne; myśl łączy się ze zdaniem (1); projektodawca nie sugeruje w uzasadnieniu, że przyjmuje rozwiązania zupełnie odmienne niż są stosowane w innych krajach, tym bardziej, ma świadomość możliwej krytyki z uwagi na wyrok TK
 3. "Pojęcie ryzyka gospodarczego w odniesieniu do osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej budziłoby wątpliwości i mogłoby prowadzić do tezy o zróżnicowaniu pozycji prawnej w zakresie stosowania klauzuli wobec przedsiębiorcy."
  podkreślenie: "wobec" co sugeruje niesamodzielność stosowania klauzuli generalnej
 4. "Dodać wszakże należy, że jakkolwiek zastosowanie klauzuli polegać może na wydaniu odpowiedniej decyzji podatkowej, to jednak przepis będzie też umożliwiał podatnikowi złożenie korekty deklaracji podatkowej w toku postępowania w sprawie unikania opodatkowania (nowy art. 81b § 1a). W ten sposób spór będzie mógł zakończyć się bez potrzeby wydawania władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego."
  moja interpretacja: jedyna dostrzegalna forma zakończenia sporu bez władczego rozstrzygnięcia, to korekta deklaracji w toku postępowania podatkowego. To, co łączy te dwie formy, to świadomość administracji podatkowej wywodzenia skutków podatkowych z fikcji co do stanu faktycznego
 5. "Stosownie do art. 119y minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem wobec niego przepisów rozdziału 1 „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania” w okolicznościach przedstawionych we wniosku."
  moje podkreślenie: "wobec niego", a nie przez samego podatnika.

 

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej - co dalej?

Słusznie dr Mikołaj Kondej postawił pytanie o sens aktu odmowy wydania opinii zabezpieczającej, w sytuacji gdy podatnik dokonał już czynności prowadzającej do unikania opodatkowania. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego (KKOPP) we własnym projekcie tzw. nowej Ordynacji podatkowej z 06.10.2017 r. zaproponowała w art. 570 § 4 tego projektu rozwiązać to zagadnienie poprzez przyznanie wnioskodawcy otrzymującemu odmowę wydania opinii zabezpieczającej - na zasadzie wyjątku - prawa do samowymierzenia skutków działania klauzuli. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. paragrafu: "Regulacja ta ma za zadanie zapewnić podatnikom możliwość odwrócenia skutków podatkowych dokonanego unikania opodatkowania bez konieczności władczej interwencji organów podatkowych (Szefa KAS)".
Wydaje się zatem, że KKOPP w swoim wstępnym projekcie kontynuowała zamysł ustawodawcy z 2016 r., w myśl którego klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może być stosowana wyłącznie przez organy podatkowe. Komisja dostrzegła przeto potrzebę funkcjonalnego domknięcia systemu stosowania klauzuli generalnej, jednak przy założeniu, że - jak przy korekcie deklaracji w toku postępowania podatkowego - administracja podatkowa jest świadoma takiego działania podatnika w kontekście fikcji co do stanu faktycznego. Ww. § 4, proponowany przez KKOPP, nie miałby systemowego sensu, gdyby przepisy klauzuli były w takim samym stopniu, co do organu podatkowego, skierowane do podatnika. 
Zamysł KKOPP zdezaktualizował się jednak z uwagi na wprowadzenie przepisów rozdziału 5 działu IIIA Op, zaś podmiotowi, który otrzymał odmowę wydania opinii zabezpieczającej ustawodawca przyznał finansowy bonus (obniżona opłata) w ramach procedury określonej w tym rozdziale. Analogiczne przepisy znajdują się obecnie także w projekcie tzw. nowej Ordynacji podatkowej.


Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę oraz brak wyraźnych przepisów lub tez ustawodawcy zawartych w uzasadnieniu do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. popierających pogląd zawarty w komentowanym artykule uważam, że stwierdzenie Autora, w myśl którego "contra legem" jest interpretacja przyznająca jedynie organom podatkowym prawo do zastosowania klauzuli generalnej, jest zdecydowanie zbyt daleko idące. Odnosząc się też ogólnie do tej kwestii, w moim odczuciu tak mocna ocena jak "contra legem" nie przystaje szczególnie do sytuacji, w której inna (sprzeczna) interpretacja wywodzona jest z uzasadnienia do ustawy lub argumentów funkcjonalnych.
Polemika z tezą zawartą w komentowanym artykule może być bardzo szeroka i ciekawa. Wyżej przedstawiłem jedynie kilka wybranych i własnych spostrzeżeń odnoszących się do intencji ustawodawcy z 2016 r.

23 komentarze:

 1. Sands Casino Resort | Sahuarita, CA | Tequila, SA
  Sands Casino Resort is a new, original and amazing casino with tons of slot machines and a huge variety of table 샌즈카지노 games. Read our review to learn more. 샌즈카지노

  OdpowiedzUsuń
 2. Slots Provider Harrah's Cherokee Casino to Open First Quarter
  Cherokee's first casino on the Strip 경주 출장샵 will be the first 구리 출장샵 Native American casino to officially open in Cherokee County. The 아산 출장마사지 property, which 영주 출장샵 is owned 전라북도 출장안마 and

  OdpowiedzUsuń
 3. Casino in France - FilmFileEurope.com
  This is one of the best Casinos in 오즈포탈 the 롤 e 스포츠 world, it has got a good atmosphere and has a very good casino vibe. This 토토 핫 casino is 토토 꽁 머니 on the gambling floor 올레 벳 with all the

  OdpowiedzUsuń
 4. Blackjack - Top 21 Games - OneGuide™
  Among the most recognizable game machines, there are also more traditional card game variants 우리카지노 Players are in the casino's VIP room. 카지노사이트 Blackjack also Payout speed: 5/22/21Week: 24 – 24Blackjack Payout rate: 12-24/21Payout type: Video CardGame

  OdpowiedzUsuń
 5. The Walking Dead - Game Logs
  Game suncity888 Logs · Game Logs · Sega Genesis (Mega Drive) · Super Nintendo (SNES). · Sega Saturn (Mega Drive) · Saturn (Mega Drive) · Genesis 카지노 1.

  OdpowiedzUsuń
 6. For this cause, you can to|you possibly can} enjoy the experience 토토사이트 of half in} without worrying about risks of any sort. If you don’t have a Thunder Rewards card, it’s easy and free join for|to join|to enroll in} one. Just visit our Rewards Center along with your legitimate ID in hand, or, you can get get} started here. So come and play any of our slots because you may win up to as} $150,000 instantly! You by no means know when thunder might strike - and it {could be|might be|could possibly be} for you.

  OdpowiedzUsuń
 7. If you like tables, we’ve received your game, whether or not it is Blackjack, Craps, Roulette, Spanish 21, Pai Gow or Poker. In addition, penny slots have the lowest odds, with $1 and $5 slots paying much better. Plus, may be} half in} against solely the vendor, not hooded poker champions. •Gambling was usually motivated by a want to win cash, which is not potential in video games. Over-under bets, additionally called complete bets, are a wager that the factors complete for a game might be 1xbet larger or smaller than a sportsbook predicts. To say on line casino playing is a profitable business could be an understatement.

  OdpowiedzUsuń
 8. Other software program platforms fortunately allow free slot games, but Android and iOS units present the best quality in online on line casino playing right now. This playing in} mode 카지노 presents an opportunity to play and discover pokies basics at no cost earlier than making a real cash commitment. Use the instant play button to “play now” with no download or registration. Players can swap to instant play solely in free slot machines. To play for real cash, register and make a deposit, which takes time.

  OdpowiedzUsuń
 9. They work similarly to real on line casino slots, the place a player spins the reels in hopes to win the betting line. We have a number of over 12,000 of 토토사이트 the most effective free games in the marketplace right now, including slots,blackjack, roulette and a variety of titles unique to Casino.org. These prime free games may be performed for enjoyable, with no sign-up, no obtain and no deposit needed.

  OdpowiedzUsuń
 10. Fortunately, you don't must be a hardcore gambler to know how to to|tips on how to} decide a winning slot machine either. Released in 2010, Gonzo's Quest nonetheless didn't let go of its place as one of the top slot machines on-line. When you play Space Wars for real cash, you can to|you presumably can} select to guess anywhere from 0.4 to 20 per spin. This on-line sport is the web model of a traditional popular slot you will discover at almost all the reside casinos in Las Vegas and Atlantic City. That's why greater denomination slots are also riskier than decrease denomination slots. People play them in the identical way and following the identical slot suggestions...however the huge wins happen only on the excessive denomination slots, that are also the game the casino.edu.kg place you can to|you presumably can} risk losing some huge cash}.

  OdpowiedzUsuń
 11. For clarification, all Las Atlantis’ bonuses include affordable 35x wagering requirements. As casino.edu.kg a particular treat, you’ll additionally get 40 free spins to make use of on Cash Bandits three. This slot machine is known for its ninety six.3% RTP, and it boasts jackpot payouts that can ship up to as} 115,000x your original wager. As we’d expect from a crypto-only on line casino of Bitstarz’s stature, you’ll take pleasure in completely free, lightning-fast payouts. Your winnings are processed and delivered inside 10 minutes of initiating a withdrawal. Should you want to avoid a 3% money surcharge and 3-5 day payout occasions, you must to} contemplate half in} with cryptocurrency.

  OdpowiedzUsuń
 12. Rank based mostly roulette choice technique would 1xbet korea go well with|swimsuit} the issue a lot better. Not solely would it give every genome a possibility of choice but it might also stop outliers from dominating the roulette wheel. Pockets — are the slots on the roulette wheel the place the ball falls. Inside Bet — This is a wager made on quantity of} specific numbers. Such bets have smaller possibilities of winning, but the payouts are greater. If you want to check your personal strategies, find a way to|you presumably can} generate your personal roulette wheels right here, without risking any cash.

  OdpowiedzUsuń
 13. You casino.edu.kg can view all of the video games provided by the website site} within the search bar. People also can filter the search outcomes by selecting the class of the sport they're on the lookout for. By area, the worldwide on-line playing market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and the Middle East and Africa. Device-wise, the worldwide on-line playing market is segmented into Desktop, Mobile, and Others.

  OdpowiedzUsuń
 14. It’s important to note that the RTP of any sport is about by the developer, not the on line casino. Bonus Validity The length of time in you will have the ability to|which you'll} meet the wagering requirements earlier than the deal becomes void. Wagering Requirements The variety of times you might be} required to wager the worth of your deposit and/or bonus earlier than cashing out. In order to obtain these licenses, our chosen sites needed to establish themselves to be completely protected, truthful and have the most effective pursuits of their players in mind. You can look upon these licenses 토토사이트 as a guarantee that nothing shady is afoot. No casino’s library is really complete with out a minimum of|no less than} a handful of roulette games.

  OdpowiedzUsuń
 15. Caesars Casino Incheon - Ground has not been broken on the planned $739 million built-in resort and casino. In addition to gaming facilities, three resort towers will feature 1,350 luxury rooms and suites. A Paramount Studios theme park and an ecology-themed adventure park are additionally planned together with a 15,000-seat arena, the most important live 1xbet event venue in South Korea. Retail retailers will occupy 20,000 sq m together with 20 meals and beverage retailers. There may also be 4,500 sq m of space devoted to Korean cosmetics and wonder. Gambling has been one of the fastest-growing industries in any nation the place it is allowed, each online and offline.

  OdpowiedzUsuń
 16. And when you refer a good friend at any time, Slots.LV will reward you with an additional $220 every time. If they make their first deposit by way of crypto, Slots.LV will add one other $25 on top. Credit and debit playing cards are additionally accepted, as are Vouchers. SponsoredSponsored Produced on behalf of an 카지노사이트 organization or person that has paid the news supplier for production and/or approved publication.

  OdpowiedzUsuń
 17. If you're a slot fan, this on line casino will certainly meet all of your wants. New and thrilling games are added a daily basis|regularly|frequently} and all games have been reviewed and tested for equity and payout percentages have been verified. The recreation could be very straightforward to play, and there aren’t many complicated mechanics or bonuses. We tried to make Twin Spin as easy yet fun to play as potential. Simply choose your stake, hit spin, and you’re good to go. Wins are formed from mixtures of three or 1xbet korea more matching symbols across the 243 betways.

  OdpowiedzUsuń
 18. Although the Dealer will place a lot of your bets (i.e. Hardway Bets, Place Bets, and so forth.), it is the Player’s duty guarantee that|to 1xbet make sure that} the bets are placed properly. Each Bet is dependent upon the Point worth of the uppermost side of two dice which have come to relaxation after being thrown by a Player or "Shooter". You ought to point out your decision to hit or stand with hand signals.

  OdpowiedzUsuń
 19. Mega Sic Bo is the primary game in Pragmatic Play's live offering that includes random "Mega Multipliers", thus guaranteeing big win chances and an attractive gameplay. Introducing a brand-new highly anticipated Live Casino game present with revolutionary mechanics where players can guess on the numbers or the bonus squares that may land from two rolled dice. 1xbet Our multi-award successful slots portfolio contains distinctive in-house content consisting of over 250 video games, out there in lots of} currencies, 33 languages and all main licensed markets.

  OdpowiedzUsuń
 20. Twin casino whatsApp is clear 토토사이트 and easy to make use of as there are not any adverts or distractions, is not a|there isn't any} percentage of revenue from sports activities betting going to any kind of league integrity or royalty fee. Whether you're a small group getting together to practice poker, humans can’t easily cope with such flows of data. Virtual city on line casino online with real money evaluate it additionally helps defend players from fraud, the bonuses in query aren't large as they usually would quantity to 10% or 15% of the deposited sum.

  OdpowiedzUsuń
 21. Fund bonuses could include wagering requirements, which set the variety of instances players should guess the bonus amount before making withdrawals. Some on-line casinos have high wagering requirements, while others don’t have any at all. Some on-line casinos in the UK offer on-line bingo video games, providing players with a fun approach to earn cash that doesn’t 토토사이트 require as a lot strategy as video games like poker.

  OdpowiedzUsuń
 22. Applying for a web-based playing license is a posh and prolonged course of, end result of} reality it is a regulated industry. Not all licenses are created equally and there are options to properly with|swimsuit} every deadline, price range, and requirement. By taking skilled advice and going by 토토사이트 way of the method with your corporation service provider, find a way to|you probably can} positive you} make the best alternative and take all the steps effectively and easily. Even although drawback gamblers are ready to withstand traveling to a different state to casinos, they find online playing tougher to keep away from as a result of|as a outcome of} Internet websites are all the time open and accessible.

  OdpowiedzUsuń
 23. There are tons of stunning promotions out there always. Some of the reload bonus offers are bigger even than the welcome offers you will find on many competitor websites. There can also be|can be} a rewarding refer-a-friend bonus and common cashback offers. One thing to notice 1xbet about withdrawals is that you just only get a single free payout each month and the transaction has to be at least of|no much less than} $500. Therefore, a lot of gamers might have to deal with withdrawal charges.

  OdpowiedzUsuń

Klauzula generalna - uprawnienie tylko organów podatkowych?

W Kwartalniku Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2019 opublikowany został artykuł dra Mikołaja Kondeja, w którym Autor podjął się przeprowadze...